—–

VIDEO NARRADO

CONSEJOS A LA HORA DE UTILIZAR UN PUNTO LIMPIO:

El trabajo de reciclaje comienza en casa.

———-La norma más importante es esta: El mejor residuo es el que no se genera’ y para generar menos hay que comprar con cabeza evitando la ‘compra compulsiva’, aprovechar el mercado de segunda mano para alargar la vida útil de lo ya fabricado o utilizar la imaginación y hacerlo nosotros mismos a partir de materiales desechados (encontrarás tutoriales y videos en internet). Hay muchos materiales que a pesar de tener contenedor donde depositarlos su reciclaje es practicamente imposible de realizar. O materiales mezclados imposibles de separar como: tarjetas de aniversario con música (con papel/cartón, dispositivo electrónico y batería), las etiquetas de los envases, calzado deportivo con luces led, etc; lo mejor es no comprarlos para que los fabricantes dejen de fabricarlos. Cuando vayamos a hacer la compra llevar nuestros propios envases para generar menos residuos. Porque aunque un artículo ponga que es reciclable puede que no sea ‘valorizable’, es decir, que no haya empresas que se encarguen de recuperar sus materiales para reintroducirlos en la cadena de reciclaje y por tanto terminen en un vertedero o una incineradora. Un ejemplo de esto lo podrás encontrar en el Capítulo 20. En resumen REDUCIR nuestros desechos.

———-Recordatorio: aunque el punto limpio admita un material o residuo no significa que sea ‘valorizable’ o que haya empresas que compren ese material para reciclarlo y volverlo a usar. Muchas veces ocurre que el coste del proceso es tan elevado que no ‘interesa a las empresas’ y termina en un vertedero o una incineradora.

Cuando la visita al Punto Limpio es obligada hay que separar los residuos por materiales previamente en casa. No ir metiendo en bolsas gigantes de basura todo lo que no queramos pensando que los trabajadores tienen una varita mágica que separa o ‘recicla automáticamente’. Tampoco tenemos que esperar que ellos hagan ese trabajo que es responsabilidad del que adquirió el objeto y ya no lo necesita. La mayoría de veces es útil utilizar la lógica que hacemos servir en nuestras compras, por ejemplo: un aparato electrónico lo adquirimos en una tienda o espacio especializado aunque tenga plástico, metal, cables, etc., pues también tiene su espacio reservado en el punto limpio, no vale con pensar: ‘como yo veo que es de plástico lo dejo en el contenedor de plástico duro’.

El mejor reciclaje es el que no se realiza: es un proceso largo y contaminante con una alta huella de carbono. Si lo que queremos ‘tirar’ puede ser útil o todavía funciona correctamente hay puntos limpios que tienen zona habilitada donde depositarlos para que otros ciudadanos puedan hacer uso de ellos. Seguro que también hay Asociaciones locales que los aceptarán gustosamente para ayudar a los que lo necesitan y no pueden permitirse el lujo de comprarlos. Cortar el cable del electrodoméstico o destrozar lo que vayamos a tirar si sigue estando apto para su uso –solo porque es mío y no quiero que nadie lo utilice- no es de ser solidario con los más desfavorecidos ni con el medio ambiente.

Ejemplo del programa que tienen algunos puntos limpios para gestionar las reutilizaciones de los usuarios.
Zona para la reutilización.

———-Un inciso: lo que en un hogar se cataloga como ‘no apto’ varía mucho de lo que en otro se ‘puede usar todavía’. Si tenemos algo que puede seguir usándose hemos de donarlo lo más limpio posible y en las condiciones más óptimas.

CONSELLS A L’HORA D’UTILITZAR UNA DEIXALLERIA:

-El treball de reciclatge comença a casa.

—- La norma més important és aquesta: El millor residu és el que no es genera ‘i per generar menys cal comprar amb cap evitant la’ compra compulsiva ‘, aprofitar el mercat de segona mà per allargar la vida útil del ja fabricat o utilitzar la imaginació i fer-ho nosaltres mateixos a partir de materials rebutjats (hi ha molts tutorials i vídeos a internet). O materials barrejats impossibles de separar com: targetes d’aniversari amb música (amb paper / cartró, dispositiu electrònic i bateria), les etiquetes dels envasos, calçat esportiu amb llums led, etc; el millor és no comprar-los perquè els fabricants deixin de fabricar. Quan anem a comprar portar els nostres propis envasos per generar menys residus. Perquè encara que un article posi que és reciclable pot ser que no sigui ‘valoritzable’, és a dir, que no hi hagi empreses que s’encarreguin de recuperar els seus materials per reintroduir-los en la cadena de reciclatge i per tant acabin en un abocador o una incineradora. Un exemple d’això el podràs trobar en el capítol 20. En resum REDUIR les nostres deixalles.

—- Recordatori: encara que la deixalleria admeti un material o residu no vol dir que sigui ‘valoritzable’ o que hi hagi empreses que comprin aquest material per reciclar i tornar-lo a utilitzar. Moltes vegades passa que el cost de l’procés és tan elevat que no ‘interessa a les empreses’ i acaba en un abocador o una incineradora.

Quan la visita a la deixalleria és obligada cal separar els residus per materials prèviament a casa. No anar ficant en bosses gegants d’escombraries tot el que no vulguem pensant que els treballadors tenen una vareta màgica que separa o ‘recicla automàticament’. Tampoc hem d’esperar que ells facin aquest treball, responsabilitat de qui va adquirir l’objecte i ja no el necessita. La majoria de vegades és útil utilitzar la lògica que fem servir a les nostres compres, per exemple: un aparell electrònic el vam adquirir en una botiga o espai especialitzat encara que tingui plàstic, metall, cables, etc.; té el seu espai reservat a la deixalleria, no val pensar: ‘com jo veig que és de plàstic el deixo al contenidor de plàstic dur’.

El millor reciclatge és el que no es realitza: és un procés llarg i contaminant amb una elevada petjada de carboni. Si el que volem ‘tirar’ pot ser útil o encara funciona correctament hi ha deixalleries que tenen zona habilitada on dipositar-los perquè altres ciutadans puguin fer ús d’ells, sinó segur hi ha Associacions locals que els acceptaran gustosament per ajudar als més necessitats i no poden permetre el luxe de comprar-los. Tallar el cable de l’electrodomèstic o destrossar el que anem a tirar si segueix estant apte per al seu ús -només perquè és meu i no vull que ningú lo utilitzi- no és de ser solidari amb els més desfavorits ni amb el medi ambient.

Exemple del programa que tenen algunes deixalleries per a gestionar les reutilitzacions dels usuaris.
Zona per a la reutilització.

—- Un incís: el que en una llar es cataloga com a ‘no apte’ varia molt del que en un altre es ‘pot usar encara’. Si tenim alguna cosa que pot seguir usant-se hem de donar-lo el més net possible i en les condicions més òptimes.

GARBIGUNE BAT ERABILTZEKO AHOLKUAK:

– Birziklatze-lana etxean hasten da.

— — — -Araurik garrantzitsuena hau da: hondakinik onena sortzen ez dena da ‘eta gutxiago sortzeko, buruarekin erosi behar da,’ Erosketa konpultsiboa ‘saihestuz; bigarren eskuko merkatua baliatu behar da fabrikatutakoaren bizitza erabilgarria luzatzeko edo irudimena erabili eta guk geuk egin behar dugu baztertutako materialekin (tutoretza eta bideo asko daude Interneten). Material asko birziklatzeko edukiontzia eduki arren, ia ezinezkoa da egitea. Edo bereizi ezin diren material nahasiak, hala nola: urteurren txartelak musikarekin (paper/kartoiarekin, gailu elektronikoarekin eta bateriarekin), ontzien etiketak, kirol-oinetakoak led argiekin, etab. Onena da ez erostea fabrikatzaileek fabrikatzeari utz diezaioten. Erosketak egin behar ditugunean, eraman gure ontziak hondakin gutxiago sortzeko. Izan ere, artikulu batek birziklagarria dela jartzen badu ere, baliteke ‘balorizagarria’ ez izatea, hau da, beren materialak berreskuratzeaz arduratzen den enpresarik ez egotea, birziklatze-katean berriro sartzeko, eta, beraz, zabortegi edo erraustegi batean amaitzea. Horren adibide bat 20. kapituluan aurkituko duzu. Laburbilduz, gure hondakinak murriztea.

— — —Oroigarria: garbiguneak material edo hondakin bat onartzen badu ere, horrek ez du esan nahi material hori ‘balorizagarria’ denik edo birziklatzeko eta berriro erabiltzeko materiala erosten duten enpresak daudenik. Askotan gertatzen da prozesuaren kostua hain handia izanik enpresei ez zaiela interesatzen, eta zabortegi edo erraustegi batean amaitzen da.

Garbigunera nahitaez joan behar denean, hondakinak materialen arabera bereizi behar dira etxean. Ez sartu zabor-poltsa erraldoietan nahi ez dugun guztia, pentsatuz langileek makila magiko bat dutela, edo «automatikoki birziklatzen» duena. Ez dugu itxaron behar, ezta ere, haiek objektua eskuratu zuenaren ardura den eta jada behar ez duen lan hori egin dezaten. Gehienetan erabilgarria da gure erosketetan zerbitzatzen dugun logika erabiltzea, adibidez: tresna elektroniko bat denda edo espazio espezializatu batean erosten dugu, plastikoa, metala, kableak eta abar izan arren; izan ere, garbigunean ere badu bere lekua, ez du balio pentsatzeak: ‘Nik plastikozkoa dela ikusten dudanez, plastiko gogorreko edukiontzian uzten dut’.

Birziklapenik onena egiten ez dena da: prozesu luzea eta kutsatzailea da, eta karbono-aztarna handia du. «Bota» nahi duguna erabilgarria izan badaiteke, edo oraindik ere behar bezala badabil, garbigune batzuk gaituta daude beste herritar batzuek erabili ahal izateko, baizik eta ziur nago tokiko elkarte batzuek gustura onartuko dituztela, behar dutenei laguntzeko, eta ezin dituztela erosi. Etxetresna elektrikoaren kablea moztea edo bota behar duguna txikitzea, oraindik ere erabiltzeko moduan badago – Nirea delako eta inork erabil ez dezan nahi ez dudalako bakarrik –, ez da solidarioa izan behar behartsuenekin eta ingurumenarekin.

Zenbait garbigunek erabiltzaileen berrerabilerak kudeatzeko duten programaren adibidea.
Berrerabiltzeko gunea.

— — —Tarteki bat: etxe batean «ez gai» gisa katalogatzen dena asko aldatzen da beste batean «oraindik erabil daitekeenetik». Erabiltzen jarrai dezakeen zerbait badugu, ahalik eta garbien eta baldintzarik onenetan eman behar dugu.

CONSELLOS Á HORA DE UTILIZAR UN PUNTO LIMPO:

–O traballo de reciclaxe comeza na casa.

———A norma máis importante é esta: ‘o mellor residuo é o que non se xera’ e para xerar menos hai que comprar con cabeza evitando a ‘compra compulsiva’, aproveitar o mercado de segunda man para alongar a vida útil do xa fabricado ou utilizar a imaxinación e facelo nós mesmos a partir de materiais refugados (hai moitos titoriais e vídeos na internet). Hai moitos materiais que, malia haber contedor onde depositalos a súa reciclaxe é practicamente imposible. Ou materiais mesturados imposibles de separar, como as tarxetas de aniversario con música (con papel/cartón, dispositivo electrónico e batería), as etiquetas dos envases, calzado deportivo con luces led, etc.; mellor é non compralos para que os fabricantes deixen de fabricalos. Cando vaiamos facer a compra, debemos levar os nosos propios envases para xerar menos residuos. Porque aínda que un artigo poña que é reciclable, poida que non sexa ‘ valorizable’, é dicir, que non haxa empresas que se encarguen de recuperar os seus materiais para reintroducilos na cadea de reciclaxe e, por tanto, terminen nunha entulleira ou unha incineradora. Un exemplo disto poderalo atopar no capítulo 20. En resumo debemos REDUCIR os nosos refugallos.

———Recordatorio: aínda que o punto limpo admita un material ou residuo, non significa que sexa ‘ valorizable’ ou que haxa empresas que compren ese material para reciclalo e volvelo a usar. Moitas veces ocorre que o custo do proceso é tan elevado que non ‘interesa ás empresas’ e termina nun vertedoiro ou nunha incineradora.

Cando a visita ao punto limpo é obrigada, hai que separar os residuos por materiais previamente na casa. Non ir metendo en bolsas xigantes de lixo todo o que non queiramos pensando que os traballadores teñen unha variña máxica que separa ou ‘recicla automaticamente’. Tampouco temos que esperar que eles fagan ese traballo que é responsabilidade de quen adquiriu o obxecto e xa non o necesita. A maioría das veces é útil empregar a lóxica nas nosas compras, por exemplo: un aparello electrónico adquirímolo nunha tenda ou espazo especializado aínda que teña plástico, metal, cables, etc.; pois tamén ten o seu espazo reservado no punto limpo, non vale con pensar: ‘como eu vexo que é de plástico, déixoo no contedor de plástico duro’.

A mellor reciclaxe é a que non se realiza: é un proceso longo e contaminante cunha alta pegada de carbono. Se o que queremos ‘tirar’ pode ser útil ou aínda funciona correctamente hai puntos limpos que teñen zona habilitada onde depositalos para que outros cidadáns poidan facer uso deles; se nón seguro que hai asociacións locais que os aceptarán gustosamente para axudar a quen os necesita e non pode permitirse o luxo de compralos. Cortar o cable do electrodoméstico ou esnaquizar o que vaiamos tirar se segue estando apto para o seu uso –só porque é meu e non quero que ninguén o utilice- non é ser solidario cos máis desfavorecidos nin co medio ambiente.

Exemplo do programa que teñen algúns puntos limpos para xestionar as reutilizacións dos usuarios.
Zona para a reutilización.

———Un inciso: o que nun fogar se cataloga como ‘non apto’ varía moito do que noutro se ‘pode usar aínda’. Se temos algo que pode seguir usándose, habemos de doalo o máis limpo posible e nas condicións máis óptimas.

CONSEYOS SOBRO FAER USU D’UN PUNTU LLIMPIU:

El trabayu de recicláu empieza en casa.

———-La norma más importante ye esta: La meyor borrafa ye’l que nun se xenera’ y pa xenerar menos hai que mercar con cabeza evitando la compra compulsiva’, aprovechar el mercáu de segunda mano p’allargar la vida útil de lo yá fabricao o utilizar la imaxinación y faelo nós mesmos a partir de materiales refugaos (hai munches guíes y videos n’internet). Hai munchos materiales qu’a pesar de tener contenedor onde depositalos el so recicláu ye imposible de realizar. O materiales entemecíos imposibles de dixebrar como: tarxetes d’aniversariu con música (con papel/cartón, dispositivu electrónicu y batería), les etiquetes de los envases, calzáu deportivo con lluces led, etc; lo meyor ye nun mercalos por que los fabricantes dexen de fabricalos. Cuando vaigamos faer la compra llevar los nuesos propios envases pa xenerar menos borrafes. Porque anque un artículu ponga que ye reciclable pue que nun sía ‘valorizable’, esto ye, que nun haya empreses que s’encarguen de recuperar los sos materiales pa reintroducilos na cadena de recicláu y por tantu terminen nun vertideru o xuna incineradora. Un exemplu d’esto podrás atopar nel Capítulu 20. En resume AMENORGAR les nueses refugayes.

———-Recordatoriu: anque’l puntu llimpiu almita un material o borrafa nun significa que sía ‘*valorizable’ o qu’haya empreses que merquen esi material pa reciclalo y volvelo a usar. Munches vegaes asocede que’l costu del procesu ye tan eleváu que nun interesa a les empreses’ y termina nun vertideru o una incineradora.

Cuando la visita al puntu llimpiu ye obligada hai que dixebrar les borrafes por materiales primeramente en casa. Nun dir metiendo en bolses xigantes de basura toa lo que nun queramos pensando que los trabayadores tienen una varita máxica que dixebra o ‘recicla de forma automática’. Tampoco tenemos qu’esperar qu’ellos faigan esi trabayu que ye responsabilidá del qu’adquirió l’oxetu y yá nun lo precisa. La mayoría de vegaes ye útil utilizar la lóxica que faemos sirvir nes nueses compres, por casu: un aparatu electrónicu mercar nuna tienda o espaciu especializáu anque tenga plásticu, metal, cables, etc., pos tamién tien el so espaciu reserváu nel puntu llimpiu, non vale con pensar: ‘como yo veo que ye de plásticu déxolo nel contenedor de plásticu duro’.

El meyor recicláu ye’l que nun se realiza: ye un procesu llargo y contaminante con una alta buelga de carbonu. Si lo que queremos ‘tirar’ puede ser útil o inda funciona correchamente hai puntos llimpios que tienen zona habilitada onde depositalos por qu’otros ciudadanos puedan faer usu d’ellos, sinón seguro qu’hai Asociaciones locales que los aceptarán para ayudar a los que lo precisen y nun pueden dexase’l luxu de mercalos. Cortar el cable del electrodomésticu o estrozar lo que vaigamos tirar si sigue tando aptu para’l so usu solu porque ye mio y nun quiero que naide lo utilice- nun ye de ser solidariu colos más precisaos nin col mediu ambiente.

Exemplu del programa que tienen dellos puntos llimpios para xestionar les reutilizaciones de los usuarios.
Zona para la reutilización.

———-Un incisu: lo que nun llar catalógase como ‘non aptu’ varia enforma de lo que n’otru se puede usar inda’. Si tenemos daqué que puede siguir usándose hemos de donalo lo más llimpio posible y nes meyores condiciones.

CONSELLS A l’HORA D’UTILITZAR UN PUNT NET:

–El treball de reciclatge comença a casa.

———-La norma més important és aquesta: El millor residu és el que no es genera’ i per a generar menys cal comprar amb cap evitant la ‘compra compulsiva’, aprofitar el mercat de segona mà per a allargar la vida útil del ja fabricat o utilitzar la imaginació i fer-ho nosaltres mateixos a partir de materials rebutjats (hi ha molts tutorials i vídeos en internet). Hi ha molts materials que malgrat tindre contenidor on depositar-los el seu reciclatge és impossible de realitzar. O materials barrejats impossibles de separar com: targetes d’aniversari amb música (amb paper/cartó, dispositiu electrònic i bateria), les etiquetes dels envasos, calçat esportiu amb llums led, etc; el millor és no comprar-los perquè els fabricants deixen de fabricar-los. Quan anem a fer la compra portar els nostres propis envasos per a generar menys residus. Perquè encara que un article posa que és reciclable pot ser que no siga ‘recuperable’, és a dir, que no hi haja empreses que s’encarreguen de recuperar els seus materials per a tornar-los a introduir en la cadena de reciclatge i per tant acaben en un abocador o una incineradora. Un exemple d’això el podràs trobar en el Capítol 20. En resum REDUIR les nostres deixalles.

———-Recordatori: encara que el punt net admeta un material o residu no significa que siga ‘reutilitzable’ o que hi haja empreses que compren aqueix material per a reciclar-lo i tornar-lo a usar. Moltes vegades ocorre que el cost del procés és tan elevat que no ‘interessa a les empreses’ i acaba en un abocador o una incineradora.

Quan la visita al Ecopunt és obligada cal separar els residus per materials prèviament a casa. No anar ficant en bosses gegants de fem tot el que no vulguem pensant que els treballadors tenen una vareta màgica que separa o ‘recicla automàticament’. Tampoc hem d’esperar que ells facen aqueix treball que és responsabilitat del qual va adquirir l’objecte i ja no el necessita. La majoria de vegades és útil utilitzar la lògica que fem servir en les nostres compres, per exemple: un aparell electrònic l’adquirim en una botiga o espai especialitzat encara que tinga plàstic, metall, cables, etc., perquè també té el seu espai reservat en el punt net, no val amb pensar: ‘com jo veig que és de plàstic ho deixe en el contenidor de plàstic dur’.

El millor reciclatge és el que no es realitza: és un procés llarg i contaminant amb una alta petjada de carboni. Si el que volem ‘tirar’ pot ser útil o encara funciona correctament hi ha punts nets que tenen zona habilitada on depositar-los perquè altres ciutadans puguen fer ús d’ells, sinó segur que hi ha Associacions locals que els acceptaran gustosament per a ajudar als que ho necessiten i no poden permetre’s el luxe de comprar-los. Tallar el cable de l’electrodomèstic o destrossar el que anem a tirar si continua estant apte per al seu ús –sol perquè és meu i no vull que ningú ho utilitze- no és de ser solidari amb els més desfavorits ni amb el medi ambient.

*****
Zona per a la reutilització.

———-Un incís: el que en una llar es cataloga com ‘no apte’ varia molt del que en un altre es ‘pot usar encara’. Si tenim alguna cosa que pot continuar usant-se hem de donar-ho el més net possible i en les condicions més òptimes.

CONSELLS A S’HORA D’UTILISAR UN PUNT NET:

–Es treball de reciclatge comença a casa.

———-Sa norma més important és aquesta: Es millor residu és es que no se genera’ i per generar manco s’ha de comprar amb cap evitant sa ‘compra compulsiva’, aprofitar es mercat de segona mà per allargar sa vida útil de lo ja fabricat o utilisar s’imaginació i fer-ho noltros mateixos a partir de materials rebutjats (hi ha molts de tutorials i videos a internet). Hi ha molts de materials que maldament tenir contenidor on depositar-los es seu reciclatge és impossible de realisar. O materials mesclats impossibles de separar com: targetes d’aniversari amb música (amb paper/cartó, dispositiu electrònic i bateria), ses etiquetes dets envasos, calçat deportiu amb llums led, etc; lo millor és no comprar-los perquè es fabricants deixin de fabricar-los. Quan farem sa compra dur es nostros propis envasos per generar manco residus. Perquè encara que un article posa que és reciclable pot ser que no sigui ‘recuperable’, és a dir, que no hi hagi empreses que se comanin de recuperar es seus materials per tornar-los a introduir a sa cadena de reciclatge i per tant acabin en un abocador o una incineradora. Un exemple d’això lo podràs trobar en es Capítol 20. En resum REDUIR ses nostres deixalles.

———-Recordatori: encara que es punt net admeti un material o residu no significa que sigui ‘reutilisable’ o que hi hagi empreses que comprin aquest material per reciclar-ho i tornar-ho a usar. Molts de pics ocorr que es cost des procés és tan elevat que no ‘interessa a ses empreses’ i acaba en un abocador o una incineradora.

Quan sa visita a sa deixalleria és obligada s’ha de separar es residus per materials prèviament a casa. No anar enfonyant en borses gegantes de fems tot lo que no vulguem pensant que es treballadors tenen una vareta màgica que separa o ‘recicla automàticament’. Tampoc hem d’esperar que ells facin aquest treball que és responsabilitat des que va adquirir s’objecte i ja no ho necessita. Sa majoria de pics és útil utilisar sa lògica que feim servir a ses nostres compres, per exemple: un aparell electrònic ho adquirim en una tenda o espai especialisat encara que tengui plàstic, metall, cables, etc., ja que també té es seu espai reservat an es punt net, no val amb pensar: ‘com jo veig que és de plàstic ho deix en es contenidor de plàstic dur’.

Es millor reciclatge és es que no se realisa: és un procés llarg i contaminant amb una alta petjada de carboni. Si lo que volem ‘tirar’ pot esser útil o encara funciona correctament hi ha punts nets que tenen zona habilitada on depositar-los perquè altres ciutadans puguin fer ús d’ells, sinó segur que hi ha Associacions locals que els acceptaran gustosament per ajudar es que ho necessiten i no poden permetre-se es luxe de comprar-los. Tallar es cable de s’electrodomèstic o destrossar lo que tirarem si segueix estant apte pes seu ús –sol perquè és meu i no vull que ningú ho utilisi- no és d’esser solidari amb sos més desfavorits ni amb so medi ambient.

*****
Zona per sa reutilisació.

———-Un incís: lo que en una casa se cataloga com ‘no apte’ varia molt de lo que en un altre se ‘pot usar encara’. Si tenim cosa que pot seguir usant-se hem de donar-ho lo més net possible i en ses condicions més òptimes.

CONSELLOS A L’ORA D’UTILIZAR UN PUNTO LIMPIO:

–O treballo de reziclache encomenza en casa.

———-A norma más importán ye ista: O millor repui ye o que no se chenera’ y pa chenerar menos cal crompar con cabeza evitando a ‘compra compulsiva’, aproveitar o mercau de segunda mano pa alargar a vida util de lo ya fabricau u utilizar a imachinazión y fer-lo nusatros mesmos a partir de materials refusaus (i hai muitos tutorials y videos en internet). I hai muitos materials que tot y con tener contenedor an depositar-los o suyo reziclache ye prauticamén imposible de realizar. U materials mezclaus imposibles de deseparar como: tarchetas d’añals con mosica (con papel/cartón, dispositivo electronico y batería), as etiquetas d’os envases, calzau esportivo con luzes led, etz.; lo millor ye no crompar-los ta que os fabricans dixen de fabricar-los. Cuan vaigamos a fer a compra levar os nuestros propios envases pa chenerar menos repuis. Porque anque un articlo meta que ye reziclable puede que no sía ‘valorizable’, ye dezir, que no i aiga interpresas que s’encarguen de recuperar os suyos materials pa reficar-los en a cadena de reziclache y por tanto rematen en un vertedero u una inzineradora. Un exemplo d’isto lo podrás trobar en o Capitol 20. En resumen REDUZIR os nuestros repuis.

———-Recordatorio: anque o punto limpio almita un material u repui no significa que sía ‘valorizable’ u que i aiga interpresas que crompen ixe material pa reziclar-lo y tornar-lo a usar. Muitas vezes ocurre que o coste d’o prozeso ye tan elevau que no ‘intresa a las interpresas’ y remata en un vertedero u una inzineradora.

Cuan a visita a lo Punto Limpio ye obligada cal deseparar os repuis por materials previamén en casa. No ir calando en bolsas chigans de vasuera tot o que no queramos pensando que os treballadors tienen una vareta machica que desepara u ‘rezicla automaticamén’. Tampoco emos d’asperar que els faigan ixe treballo que ye responsabilidat d’o que alquirió l’obcheto y ya no l’amenesta. A mayoría de vezes ye util utilizar a lochica que femos servir en as nuestras compras, por exemplo: un aparato electronico l’alquirimos en una botiga u espazio espezializau anque tienga plastico, metal, cables, etz., pus tamién tiene o suyo espazio reservau en o punto limpio, no vale con pensar: ‘como yo veigo que ye de plastico lo dixo en o contenedor de plastico duro’.

O millor reziclache ye o que no se realiza: ye un prozeso largo y contaminán con un alto siñal de carbono. Si o que queremos ‘tirar’ puede estar util u agún funziona correctamén i hai puntos limpios que tienen zona abilitada an depositar-los ta que atros ziudadans puedan fer uso d’els, sino seguro que i hai Asoziazions locals que los azeptarán gustosamén pa aduyar os que l’amenesten y no pueden permitir-se o fachenda de crompar-los. Tallar o cable de l’electrodomestico u estricallar o que vaigamos a tirar si sigue estando apto pa lo suyo uso –solo porque ye mío y no quiero que dengún lo utilize- no ye d’estar solidario con os más desfavorexius ni con o meyo ambién.

Exemplo d’o programa que tienen cualques puntos limpios pa chestionar as reutilizazions d’os usuarios..
Zona pa la reutilizazión.

———-Un inziso: o que en un fogar se cataloga como ‘no apto’ vareya muito d’o que en unatro se ‘puede usar agún’. Si tenemos bella cosa que puede seguir usando-se emos de donar-lo más limpio posible y en as condizions más optimas.

CONSELHS ENTÀ UTILIZAR UN DEPÒSIT DE DÈISHES:

–Eth trabalh de reciclatge comence en casa.

———–Era nòrma mès importanta ei aguesta: eth milhor residu ei eth que non se genère e entà generar mens cau crompar damb cap entà evitar era ‘crompa impulsiva’, profitar eth mercat de dusau man entà alongar era vida utila de çò que ja ei fabricat o utilizar era imaginacion e hè’c nosati madeishi damb materiaus recicladi (i a fòrça guides e vidèos en internet). I a fòrça materiau qu’encara que i a contenedors a on se pogue depausar, eth sòn reciclatge ei impossible de hèr. O materiaus barrejadi impossibles de separar coma: cartes d’aniversari damb musica (que contien papèr/carton, dispositiu electronic e bateria), es etiquetes des envasi, caucèr esportiu damb lums de led, etc; ei milhor non crompar-les entà qu’es fabricants les dèishen de hèr. Quan anem a hèr era crompa portem es nòsti pròpris envasi entà generar mens residus. Perque encara qu’un article digue que se pòt reciclar dilhèu non sigue ‘valorizable’, ei a díder, que non i age empreses que s’encarguen de recuperar-ne eth materiau entà tornar-lo a introdusir ena cadea de reciclatge e, en conseqüéncia, acabe en un tarcumèr o en ua incineradora. Un exemple d’açò lo poiràs trobar en Capítol 20. En resum, CAU REDUSIR es nòstes dèishes.

———- Rebrembe: encara qu’eth depòsit de dèishes admete un materiau o residu, açò non signifique pas que se pogue profitar o que i age empreses que crompen aguest materiau entà reciclar-lo e tornar-se’n a servir. Soent passe qu’eth còst deth procès ei tan naut que non ‘interèsse as empreses’ e acabe en un tarcumèr o en ua incineradora.

Quan era visita tath depòsit de dèishes ei obligada cau auer separat abans es residus per materiaus. Non cau pas méter en bosses granasses de lordèra tot aquerò que non volgam pensant qu’es trabalhadors an un poder magic que separe o recicle automaticament. Tanpòc cau demorar qu’eri hèsquen aguest trabalh, qu’ei responsabilitat de qui crompèc er objècte e ja non l’a de besonh. Era majoria de viatges ei util emplegar era logica que hèm a servir enes nòstes crompes, per exemple: un aparelh electronic qu’auem crompat en ua botiga o establiment especializat, encara qu’age plastic, metau, cables, eca., tanben a eth sòn espaci reservat en depòsit de dèishes, non podem pensar: ‘com que veigui qu’ei de plastic, lo dèishi en contenedor de plastic dur’.

Eth milhor reciclatge ei eth que non se hè: ei un procès long e que contamine, damb ua nauta emprenta de carbòni. S’aquerò que volem ‘lançar’ pòt èster util o encara foncione corrèctament, i a depòsits de dèishes qu’an ua zòna abilitada tà depausar-les entà que d’auti ciutadans les poguen profitar, mès segur qu’i a associacions locaus que les acceptaràn entà ajudar as qu’ac an de besonh e non se pòden perméter eth luxe de crompar-les. Talhar eth cable der electrodomestic o mauméter aquerò que volgam lançar s’encara pòt servir –sonque perque ei mèn e non voi qu’arrés mès se’n servisque- non ei èster solidari damb es mès desfavoridi ne damb eth mèdi ambient.

Exemple deth programa qu’an quauqui punts nets entà gestionar era reutilizacion des usatgèrs.
Zòna pare era reutilización.

—–Ua remèrca: aquerò qu’en ua casa se catalògue coma ‘non bon’ càmbie fòrça d’aquerò qu’en ua auta ‘encara se pòt utilizar’. S’auem quauquarren qu’encara se pòt usar, l’auem de dar net e enes milhors condicions possibles.

==========

A %d blogueros les gusta esto: