—–

VIDEO NARRADO

El agua es la fuente de la vida y en este planeta una minúscula cantidad, menos del 1% del agua, está disponible para cerca de +7.000 millones de persona y una multitud de ecosistemas de agua dulce. Esa minúscula cantidad es la que tenemos que utilizar para cubrir todas nuestras necesidades, riego, industria, agua potable y servicios sanitarios y las necesidades de miles, sino millones, de otras especies con las que compartimos el planeta.

Como bien escaso hemos de aprovechar hasta la última gota, evitando cualquier despilfarro y cuidando no contaminarlo con nuestros desechos.

Recuerda beber agua del grifo que está bien tratada para evitar generar residuos plásticos y la huella de carbono de esas botellas y el agua, mientras la que llega al grifo es mucho más respetuosa con el medio ambiente.

L’aigua és font de la vida i en aquest planeta una minúscula quantitat, menys de l’1% de l’aigua, està disponible per a prop de +7.000 milions de persona i una multitud d’ecosistemes d’aigua dolça. Aquesta minúscula quantitat és la que hem d’utilitzar per cobrir totes les nostres necessitats, reg, indústria, aigua potable i serveis sanitaris i les necessitats de milers, sinó milions, d’altres espècies amb les que compartim el planeta.

Com bé escàs hem d’aprofitar fins a l’última gota, evitant qualsevol malbaratament i cuidant de no contaminar-lo amb les nostres deixalles.

Recorda beure aigua de l’aixeta que està ben tractada per a evitar generar residus plàstics i la petjada de carboni d’aquestes ampolles i l’aigua, mentre la que arriba a l’aixeta és molt més respectuosa amb el medi ambient.

Ura bizitzaren iturria da, eta planeta honetan kantitate txiki bat, uraren % 1 baino gutxiago, eskuragarri dago 7.000 milioi pertsona ingururentzat eta ur gezako ekosistema ugarirentzat. Kopuru txiki hori erabili behar dugu gure behar guztiak asetzeko: ureztatzea, industria, edateko ura eta osasun-zerbitzuak, eta milaka, milioika baizik, planeta partekatzen dugun beste espezie batzuen beharrak.

Oso gutxi denez, azken tantaraino aprobetxatu behar dugu, xahutze oro saihestuz eta gure hondakinekin ez kutsatuz.

Gogoratu ondo tratatuta dagoen iturriko ura edatea, plastikozko hondakinak eta botila horien karbono-aztarna eta ura ez sortzeko; txorrotara iristen denak, berriz, ingurumena askoz ere gehiago errespetatzen du.

A auga é a fonte da vida e, neste planeta, unha minúscula cantidade, menos da 1% está dispoñible para preto de +7000 millóns de persoas e unha multitude de ecosistemas de auga doce. Esa minúscula cantidade é a que temos que utilizar para cubrir todas as nosas necesidades: rega, industria, auga potable e servizos sanitarios e as necesidades de miles -senón millóns- doutras especies coas que compartimos o planeta.

Como ben escaso, debemos de aproveitar ata a última pinga, evitando calquera malgasto e coidando non contaminalo cos nosos refugallos.

Lembra beber auga da billa, que está ben tratada, para evitar xerar residuos plásticos e a pegada de carbono desas botellas e a auga, mentres que a que chega á billa é moito máis respectuosa co medio ambiente.

L’agua ye la fonte de la vida y nesti planeta una minúscula cantidá, menos del 1% de l’agua, ta disponible para barganal de +7.000 millones de persona y unu ensame d’ecosistemes d’agua duce. Esa minúscula cantidá ye la que tenemos qu’utilizar pa cubrir toes nueses necesidaes, riego, industria, agua potable y servicios sanitarios y les necesidaes de miles, sinón millones, d’otres especies coles que compartimos el planeta.

Como bien escasu hemos d’aprovechar hasta la última gota, evitando l’espilfarru y curiando nun contaminalo coles nueses refugayes.

Recuerda beber agua del grifu que ta bien tratada para evitar xenerar borrafes plástiques y la buelga de carbonu d’eses botelles y l’agua, mientres la que llega al grifu ye muncho más respetuosa col mediu ambiente.

L’aigua és la font de la vida i en aquest planeta una minúscula quantitat, menys de l’1% de l’aigua, està disponible per a prop de +7.000 milions de persona i una multitud d’ecosistemes d’aigua dolça. Aqueixa minúscula quantitat és la que hem d’utilitzar per a cobrir totes les nostres necessitats, reg, indústria, aigua potable i serveis sanitaris i les necessitats de milers, sinó milions, d’altres espècies amb les quals compartim el planeta.

Com ben escàs hem d’aprofitar fins a l’última gota, evitant qualsevol balafiament i cuidant no contaminar-lo amb les nostres deixalles.

Recorda beure aigua de l’aixeta que està ben tractada per a evitar generar residus plàstics i la petjada de carboni d’aqueixes botelles i l’aigua, mentre la que arriba a l’aixeta és molt més respectuosa amb el medi ambient.

Vet aquí sa traducció S’aigua és sa font de sa vida i en aquest planeta una minúscula quantitat, manco des 1% de s’aigua, està disponible atura a prop de +7.000 milions de persona i una multitud d’ecosistemes d’aigua dolça. Aquesta minúscula quantitat és sa que hem d’utilisar per cobrir totes ses nostres necessitats, reg, indústria, aigua potable i servicis sanitaris i ses necessitats de milers, sinó milions, d’altres espècies amb ses quals compartim es planeta.

Com ben escàs hem d’aprofitar fins a sa darrera gota, evitant qualsevol tudada i cuidant no contaminar-ho amb ses nostres deixalles.

Recorda beure aigua des grifó que està ben tractada per evitar generar residus plàstics i sa petjada de carboni d’aquestes botelles i s’aigua, mentres sa que arriba an es grifó és molt més respectuosa amb so medi ambient.

L’augua ye a fuen d’a vida y en iste planeta una minuscla cantidat, menos d’o 1% de l’augua, ye disponible para amán de +7.000 millons de personas y una moltetut d’ecosistemas d’augua dulza. Ixa minuscla cantidat ye a que emos d’utilizar pa cubrir totas as nuestras nezesidaz, riego, industria, augua potable y servizios sanitarios y as nezesidaz de mils, sino millons, d’atras espezies con as cualas compartimos a planeta.

Como bien escaso emos d’aproveitar dica a zaguera gota, evitando cualsequier estrafollamiento y cudiando no contaminar-lo con os nuestros repuis.

Recuerda beber augua d’a ixeta que ye bien tratada pa evitar chenerar repuis plasticos y o siñal de carbono d’ixas botellas y l’augua, entre que a que plega a la ixeta ye muito más respetuosa con o meyo ambién.

Era aigua ei hònt dera vida e en aguesta planeta ua petita quantitat, mens der 1% dera aigua, ei disponibla entà lèu +7.000 milions de persones e ua multitud d’ecosistèmes d’aigua doça. Aguesta petita quantitat ei era que mos cau utilizar entà corbir toti es nòsti besonhs: irrigacion, indústria, aigua tà béuer e servicis sanitaris e es besonhs de milions de d’autes espècies damb es quaus compartim era planeta.

Coma ben escàs n’auem de profitar enquiara darrèra gota, e evitar dilapidar-la, e sajar de non contaminar-la damb es nòstes dèishes.

Rebrembatz béuer aigua dera sheta, qu’ei ben tractada, entà evitar generar residus plastics e era emprenta de carbòni d’aguestes botelhes e era aigua, ja qu’era qu’arribe ena sheta ei fòrça mès respectuosa damb eth mèdi.

==========

A %d blogueros les gusta esto: